« terug

Achtergrondinformatie Digitale Pioniers


Gerelateerde artikelen
Met de opkomst van het internet als medium om je te informeren, informatie met anderen uit te wisselen, je mening kenbaar te maken of met anderen van gedachten te wisselen, is er een nieuwe speler in de mediawereld ontstaan, namelijk de producerende particulier/consument (prosumer). Naast de publieke en commerciële omroepen, de kranten en tijdschriften ontstaat er een nieuw domein van opiniesites, lotgenotensites, nieuwssites en een keur aan innovatieve applicaties die invulling geven aan dit nieuwe producentschap. Opgezet door individuen, clubs, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties.

Wat betekent deze opmars van deze 'particuliere' producenten voor het medialandschap in Nederland? En hoe zou de overheid hier op in moeten spelen? De afgelopen jaren zijn er verschillende rapporten verschenen over dit onderwerp, waarvan er hieronder enkele worden genoemd.

Ons Creatief Vermogen
In deze brief van het ministerie van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap wordt de economische potentie van cultuur en creativiteit behandeld. De wisselwerking tussen cultuur en economie is van groot belang en heeft een impuls nodig. Het kabinet wil de creatieve sector stimuleren om haar zakelijke onderbouw sterker te ontwikkelen. Verder komen er andere speerpunten van toekomstig overheidsbeleid met betrekking tot de economie en cultuur aan bod.

Download Ons_creatief_vermogen.pdf

Mediawijsheid
Maatschappelijke, culturele en technologische ontwikkelingen hebben gezorgd voor een perspectiefverschuiving. De medialisering en sociale veranderingen hebben steeds meer invloed op democratische instituties en de invulling aan het moderne burgerschap. Mediawijsheid. De ontwikkelingen van een nieuw burgerschap zoomt in op de veranderende rol van de burger als consument naar participerende producent. Daarbij is het belang van media-educatie vervangen door mediawijsheid.

Download Mediawijsheid.pdf
Download Notitie_mediawijsheid.pdf

Publieke Diensten op het internet
De studie van TNO die uiteindelijk resulteerde in de totstandkoming van de Stimuleringsregeling Digitale Pioniers. Het rapport concludeert dat bestaande organisaties concreet behoefte hebben aan een fonds voor innovatieve projecten waaruit nieuwe content en communicatiediensten kunnen worden ontwikkeld (informatieve sites maar ook interactieve diensten als communities).

Download Publieke_diensten op het_internet.pdf

Beleidsbrief eCultuur
Sommigen spreken van een technologische cultuur om aan te duiden dat technologie is doorgedrongen in de fundamenten van ons dagelijks leven en onze gedachtewereld. Deze brief behandelt specifiek de relatie tussen ICT en de productie en consumptie van kunst en cultuur. Interessant!

Download Beleidsbriefecultuur.pdf

Contentnotitie
Hoofdvraag van de notitie is o welke onderdelen en vanuit welke motieven de overheid zich zou moeten bemoeien met de productie en consumptie van content? Veel content komt nu al tot stand dankzij directe of indirecte steun van de overheid.

Download Contentnotitie_OCenW.pdf
TOP