« terug

Lijst met fondsen


Prins Bernhard Cultuurfonds
Richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Subsidie voor projecten op het gebied van de beeldende kunst, monumentenzorg, muziek, theater, dans, film, natuurbehoud, wetenschap, kunst- en cultuureducatie.

Thuis Kopie Fonds
Vanuit het Thuis Kopie Fonds verstrekt de stichting de Thuiskopie jaarlijks financiële bijdragen voor de realisering van projecten van sociale en/of culturele aard die de Nederlandse audiovisuele en/of muziekcultuur in de breedste zin kunnen bevorderen. Stichting de Thuiskopie heeft het Thuis Kopie Fonds in 1993 ingesteld. Per jaar is er ongeveer 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten
Wil kunst- en cultuuractiviteiten stimuleren die (mede) door gemeenten mogelijk worden gemaakt en van betekenis zijn voor het gemeentelijk beleid. Het fonds draagt niet bij aan projecten gericht op investeringen in materiële en/of personele kosten.

Stichting DOEN
Streeft naar een leefbare, rechtvaardige en leuke wereld. Dit doet ze door verschillende organisaties binnen de werkterreinen natuur en milieu, duurzame ontwikkeling en mensenrechten, sport en welzijn en kunst en cultuur financieel te ondersteunen.

VSB Fonds
Projecten die bijdragen aan het behoud en verbeteren van leefbare NL samenleving met oog op duurzame toekomst. Het VSB Fonds verleent financiële steun aan organisaties zonder winstoogmerk voor het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang.

Fonds voor Nederlandse Culturele Omroepproducties
Het Stimuleringsfonds voor Nederlandse Culturele Omroepproducties is bereid om innovatieve nieuwe mediaproducties te subsidiëren. Hierbij geldt wel de beperking dat er een aantoonbare verband bestaat met een afgebakend televisie- of radioprogramma moet zijn.

EG-liaison
Handige gidsvoor Europese subsidies op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Onder andere ook het eContent programma.

Fonds voor de beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst
Landelijke instellingvoor individuele subsidiëring van beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten. Verstrekt reis-, werk- en studiebeurzen, startstipendia, presentatiesubsidies en projectsubsidies.

Mondriaanstichting
Een Cultuurfonds dat bijzondere projecten ondersteunt. Gericht op van beeldende kunst, vormgeving en musea ondersteunt. Voor digitalisering en ontsluiting binnen de erfgoedsectoren bestaat er bij de Mondriaan Stichting een regeling publieksgerichte digitalisering, met een budget van 0,5 miljoen Euro per jaar uit de Cultuurnota en eenmalig 2,13 miljoen Euro uit de najaarsnota 2000.

Subsidieregeling Belvedere
De subsidieregeling geldt voor projecten op het snijvlak van cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling.

Stichting Digitaal Erfgoed Nederland
Op haar website staat een aardig overzicht van subsidieregelingen en fondsen.

Hivos
Hivos is actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, en biedt via het Media, Information and Communication-program ondersteuning aan projecten op het gebied van kennisdeling, nieuwe media en cyberrechten. In hun virtueel kantoor kun je meer informatie vinden.

Senter Novem
In opdracht van de overheid ondersteunt SenterNovem initiatieven die duurzaamheid stimuleren. Uw organisatie kan daarvan profiteren, onder meer door subsidies voor energiebesparende maatregelen, milieuzorg of nieuwe, risicovolle technologie. 

Noaber Foundation 
investeert in civil society
TOP